DD

Anastasiia Ivanova F/W 15-16 Fashion-show

Producer: Vlad Kothatkov
make-up artist: Elizabeth Klochko, Juliya Mateshco http://fi-ji.com.ua/
hair stylist: Alexander Kotliarov http://fi-ji.com.ua/

Anastasiia Ivanova

www.anastasiiaivanova.com