Anastasiia Ivanova F/W 15-16 Fashion-show

Producer: Vlad Kothatkov make-up artist: Elizabeth Klochko, Juliya Mateshco http://fi-ji.com.ua/ hair stylist: Alexander Kotliarov http://fi-ji.com.ua/ Anastasiia Ivanova www.anastasiiaivanova.com

Learn more